ReadyPlanet.com
dot dot
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

 

นโบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

 

บริษัท ช่างมีครู จำกัด มีความตระหนักและถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ไม่สามารถแยกออกจาก งานปฏิบัติการได้ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัทฯ จะต้องได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงานและ สิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องเพราะทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร บริษัท จึงกำหนดให้เป็นนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในนามของบริษัท ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติดังนี้

          1) บริษัทถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมและผู้ปฏิบัติงานทุกคนในอันที่ จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน รวมถึงการป้องกันผลกระทบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
          2) บริษัทจะจัดให้มีระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ที่สอดคล้องและไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 
          3) บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ในเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่บริษัทกำหนดขึ้นโดยเข้มงวดกวดขัน และให้อิสระกับผู้บริหาร ทุกระดับอย่างเต็มที่ ในการดำเนินงานใดๆ เพื่อให้บรรลุผลนี้ 
          4) บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎ ระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด 
          5) บริษัทจะสนับสนุน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ที่มีสภาพปลอดภัย รวมถึงจัดหา อุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดให้มีสภาพการทำงาน และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการทำงาน ที่ปลอดภัย และคำนึงถึงการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ 
          6) บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม เพื่อวางแผนงาน และจัดทำโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนบริหาร และพัฒนาแผนงานโครงการให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผู้บริหารdot
บริการของเรา
dot
bulletให้คำปรึกษาเรื่องงานก่อสร้าง
bulletปรับปรุง-ซ่อมแซม-ซ่อมบำรุง ที่พักอาศัย
bulletงานอลูมิเนียม
bulletงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
dot
ลิงค์เว็บผู้ผลิต
dot
bulletSCG
bulletMT ALUMINIUM
bulletMthai
dot
Newsletter

dot


"ช่างมีครู" บริการติดตั้งทุกผลิตภัณฑ์ในเครือซีเมนต์ไทย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Copyright © 2012 All Rights Reserved.